rubyvocalbooth.com to sklep internetowy, za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu przenośnej kabiny lektorskiej Ruby Vocal Booth oraz akcesoriów.

Administratorem sklepu oraz aplikacji jest We Create Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Modzelewskiego 72/8, 02-679 Warszawa, NIP: 5213862567, REGON: 383028467, KRS: 0000780378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, telefon kontaktowy dla klientów +48 502 57 48 47.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, sposobie dostarczenia zakupionych produktów, postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@rubyvocalbooth.com.

Zespół rubyvocalbooth.com

 § 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem rubyvocalbooth.com/pl/content/2-polityka-prywatności,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem rubyvocalbooth.com/pl/content/3-regulamin,

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem rubyvocalbooth.com,

Sprzedawca – We Create Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Modzelewskiego 72/8, 02-679 Warszawa, NIP: 5213862567, REGON: 383028467, KRS: 0000780378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kabin lektorskich oraz akcesoriów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Szczegóły związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostały opisane w § 3 Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

    • dostęp do Internetu,

    • standardowy system operacyjny,

    • standardowa przeglądarka internetowa,

    • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie produktów dostępnych w Sklepie.

Zakup produktów może odbyć się bez konieczności zakładania konta w sklepie. Kupujący podczas realizacji zamówienie ma możliwość założenia konta użytkownika. W związku z tym, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący może w każdej chwili zdecydować o usunięciu konta użytkownika, kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą. Sprzedawca, po doręczeniu mu stosownego żądania, niezwłocznie usunie konto użytkownika. 

Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklep, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@rubyvocalbooth.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

W przypadku zwrotu towaru lub pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zwrot środków finansowych na konto klienta nastąpi w ciągu 14 dni.

§ 4

Zakup produktów

Zakup produktów odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu ich do koszyka. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, z którymi to dokumentami Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie wybranych przez kupującego produktów.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu Paynow i obsługiwane są przez mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 5260215088, KRS: 0000025237, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP47/2019. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- MasterCard Electronic

- Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Czas realizacji zamówienia jest liczony jest w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

Na podanym w formularzu zamówienia adres e-mail Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia, fakturę.

§ 5

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady - czas obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Kupującego, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://rubyvocalbooth.com/formularz.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres info@rubyvocalbooth.com, przy czym Kupujący może skorzystać również z innej drogi doręczenia Sprzedawcy reklamacji, np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Kupującego.

W przypadku, gdy klientem jest Konsument:

- odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
- odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
- Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
- klient będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na klienta, który jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do klienta będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej),
w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go klientowi będącego Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego zostały opisane w Polityce Prywatności, która zawiera również informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez Sklep.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021.

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.Produkt dodany do ulubionych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego działania, analizy ruchu na stronie (Google Analytics) oraz zapewniania funkcji społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest). Korzystanie ze strony z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza zgodę na zapisywanie i przechowywanie informacji w plikach cookies oraz na uzyskiwanie dostępu do tych informacji. Ustawieniami plików cookies możesz zarządzać bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki.